Chỉ định thầu rút gọn là gì

  -  

Đấu thầu là việc lựa chọn một nhà thầu để thực hiện triển khai, một công việc hoặc cung cấp một dịch vụ cụ thể có sử dụng nguồn ngân sách từ nhà nước. Trong một số trường hợp thì cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền có thể lựa chọn ra một nhà thầu bằng hình thức là chỉ định thầu. Vậy chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu ở bài viết dưới đây: 


Chỉ định thầu rút gọn là gì?

Chỉ định thầu là một hình thức để lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013, do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn được áp dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu hoặc dự án và làm giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư như. Có một nhà thầu tham gia nên gần như không có kiến nghị trong việc đấu thầu, sai sót khi tổ chức đó lựa chọn nhà thầu do thủ tục lựa chọn đơn giản.

Bạn đang xem: Chỉ định thầu rút gọn là gì

Chỉ định thầu rút gọn là một hình thức lựa chọn một nhà thầu để thực hiện những gói thầu về mua sắm hàng hóa hoặc thực hiện việc thi công trong trường hợp bất khả kháng liên quan đến những vấn đề như thiên tai, địch họa; hoặc các gói thầu là bí mật của quốc gia, gói thầu khoa học mang tính bí mật hoặc gói thầu tư vấn đặc biệt.

Khi nào chỉ định thầu rút gọn

Trường hợp: Chỉ định thầu đối với nhà thầu

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định về chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau:

Những gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý một cách kịp thời những hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng hoặc những gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật của nhà nước…Gói thầu mang tính cấp bách cần triển khai để nhằm mục tiêu bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia và hải đảo;Gói thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn hoặc mua sắm hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã được thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương thích về công nghệ và bản quyền mà không thể mua được từ nhà thầu khác; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm hoặc mua bản quyền sở hữu trí tuệ;Gói thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn lập các báo cáo nghiên cứu tính khả thi, thiết kế xây dựng được chỉ định cho tác giả của thiết kế về kiến trúc công trình trúng tuyển hoặc được tuyển chọn khi tác giả có đầy đủ điều kiện năng lực theo quy định pháp luật…Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng hoặc gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công công trình xây dựng;Gói thầu cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công, gói thấu có giá trị gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định, cụ thể:

Căn cứ theo Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định về gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu như sau:

Không quá mức 500.000.000 đồng đối với gói thầu cung cấp các dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; Không quá mức 1.000.000.000 đồng đối với gói thầu thực hiện việc mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công;Không quá mức 100.000.000 đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Trường hợp: Chỉ định thầu đối với nhà đầu tư 

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013 chỉ định thầu đối với nhà đầu tư sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

Chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án;Chỉ có một nhà đầu tư có đầy đủ năng lực khả năng thực hiện do liên quan đến sở hữu trí tuệ, bí mật thương mại, công nghệ hoặc thu xếp về vốn;Nhà đầu tư đề xuất dự án đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án khả thi và tính hiệu quả cao nhất theo quy định.

*
*

Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Đối với gói thầu khắc phục hoặc hạn chế hậu quả

Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc thực hiện để xử lý kịp thời hậu quả do sự cố bất khả kháng gây ra;

Gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật của nhà nước;

Gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây những nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;

Gói thầu để mua thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai về công tác phòng, chống dịch bệnh trong những trường hợp cấp bách, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật của nhà nước

Tất cả những trường hợp trên cần thực hiện theo các bước sau đây:

– Bước 1: Chủ đầu tư quản lý gói thầu và lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất

Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao nhiệm vụ cho nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu.

– Bước 2: Hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu trong vòng 15 ngày

Trong thời gian là 15 ngày kể từ ngày được giao thầu, các bên sẽ phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị hợp đồng và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó hợp đồng phải xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian để thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được là gì và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện nội dung hợp đồng.

– Bước 3: Phê duyệt kết quả và ký kết hợp đồng

Trên cơ sở kết quả thương thảo những nội dung trong hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm để quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

– Bước 4: Thực hiện nghiệm thu gói thầu và hoàn tất việc thanh lý hợp đồng

Đối với gói thầu trong hạn mức

Đối với gói thầu trong hạn mức cần thực hiện theo các bước cụ thể sau đây:

– Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu đã được lựa chọn

Bên mời thầu sẽ căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo nội dung hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

– Bước 2: Tiến hành thương thảo và hoàn thiện hợp đồng

Nội dung dự thảo trong hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung các công việc cần thực hiện, chất lượng đảm bảo công việc cần đạt được và những nội dung cần thiết khác tùy theo sự thảo thuận hai bên.

Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu sẽ được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng để làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện ký kết hợp đồng.

– Bước 3: Ký kết hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa các bên sẽ phải phù hợp với các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn của nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác trong hợp đồng.

Hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng theo quy định.

Xem thêm: Người Bệnh Dùng Thuốc Ức Chế Miễn Dịch Là Gì, Ức Chế Miễn Dịch

Giải đáp một số câu hỏi về chỉ định thầu rút gọn

Luật Hùng Sơn – chuyên tư vấn thủ tục thành lập công ty xin giải đáp một số câu hỏi liên quan đến chỉ định thầu rút gọn.

Chỉ định thầu rút gọn có cần hồ sơ yêu cầu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ – CP quy định thì chỉ định thầu rút gọn sẽ không cần phải lập hồ sơ yêu cầu như chỉ định thầu thông thường mà theo đó phải thực hiện gửi cho bên nhà thầu dự thảo hợp đồng, trong đó hợp đồng phải xác định yêu cầu về phạm vi công việc, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian để thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo cũng như hoàn thiện hợp đồng.

Chỉ định thầu rút gọn có phải đăng báo không?

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu quy định đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng.

Theo đó, kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Trường hợp, tổ chức tự thực hiện việc đăng tải các thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các tổ chức sẽ tự phải chịu trách nhiệm đăng tải thông tin và phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức ban hành văn bản.

Trường hợp, cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn để Báo đấu thầu nhận được thông tin không được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ tổ chức ban hành văn bản. Các thông tin này sẽ được đăng tải lên 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

Thời gian chỉ định thầu rút gọn trong bao lâu?

Thời gian để thực hiện việc chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu của tổ chức đến ngày ký kết hợp đồng không quá 45 ngày.

Trường hợp đối với những gói thầu có quy mô lớn, phức tạp thì thời gian sẽ không quá 90 ngày.

Chỉ định thầu rút gọn có cần thành lập tổ chuyên gia không?

Căn cứ theo Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ – CP quy định thì dựa trên cơ sở kết quả thương thảo của hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và thực hiện việc ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Như vậy, việc ký kết hợp đồng sẽ được duyệt và thực hiện theo thẩm quyền của các chủ thể bao gồm: chủ đầu tư, cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm quản lý gói thầu mà không nhắc đến thẩm quyền cũng như trách nhiệm của tổ chuyên gia. Theo đó có thể hiểu chỉ định thầu rút gọn không cần phải thành lập tổ chuyên gia.

Xem thêm: Điểm Mặt 4 Cách Làm Bùa Yêu Bằng Họ Tên Tại Nhà Bạn Nên Biết

Trên đây là quy trình chỉ định thầu rút gọn được Luật Hùng Sơn được cập nhật mới nhất. Chỉ định thầu rút gọn là gì? Quy trình chỉ định thầu rút gọn đã được chúng tôi liệt kê đầy đủ ở trên. Hy vọng bài viết này cung cấp đến các bạn những thông tin thật sự hữu ích. Nếu còn bất kỳ vướng mắc khó khăn nào cần phải giải đáp hoặc yêu cầu sử dụng dịch vụ, bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số tổng đài: 1900 6518 để được hỗ trợ.