Phương sai tiếng anh là gì

  -  
Below are sample sentences containing the word "phương sai" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "phương sai", or refer to the context using the word "phương sai" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Phương sai tiếng anh là gì


1. Vậy đó chính là phương sai của trái lê.

So that's how much variation there would be.

2. Phương sai giá bán hàng: Phương sai giá bán hàng cho thấy sự khác biệt trong tổng doanh thu gây ra bằng cách tính giá bán khác với giá dự kiến hoặc giá tiêu chuẩn.

Sales Price Variance: The sales price variance reveals the difference in total revenue caused by charging a different selling price from the planned or standard price.

3. Đó là việc chúng giải thích phần nào giá trị phương sai trong dữ liệu.

That they explain some of the variation in the data.

4. Để tính được tổng phương sai là bao nhiêu, ta vẽ đường giá trị trung bình.

To figure out how much variation there is, I draw the mean.

5. Để hiểu phương sai, trước hết chúng ta cần hiểu giá trị trung bình là gì?

Well to understand how much variation there is, first I've got to find out, sort of what's the average value?

6. Và giá trị phương sai sẽ cho ta biết, khoảng cách trung bình của các con số tới giá trị đó.

Xem thêm: Giải Mã Giấc Mơ Cháy Nhà, Cháy Nổ Đánh Lô Đề Con Gì? Là Điềm

And then variation tells me, how far are things, on average, from that value?

7. Phương sai còn lại, 25%, là do ảnh hưởng môi trường không được chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình.

The remaining variance, 25 percent, was due to environmental influences not shared between family members.

8. Trong sử dụng phổ biến phương sai bất lợi được biểu thị bằng chữ U hoặc chữ A - thường là trong ngoặc đơn (A).

In common use adverse variance is denoted by the letter U or the letter A - usually in parentheses (A).

9. Tính toán phương sai phải luôn luôn được tính bằng cách lấy số tiền dự kiến hoặc ngân sách và trừ đi giá trị thực tế / dự báo.

Variance calculation should always be calculated by taking the planned or budgeted amount and subtracting the actual/forecasted value.

10. Phương pháp lấy mẫu lại Jackknife được áp dụng cho dữ liệu phân giỏ để tính toán phương sai mẫu của tỷ lệ phần trăm thay đổi cho một chỉ số.

Jackknife resampling is applied to bucketed data to calculate the sample variance of the percent change of a metric.

11. Điểm mấu chốt đó là, mô hình dạng này, phương sai của những cú sốc như vậy, mức cân bằng của chênh lệch giàu nghèo sẽ là một hàn dốc tăng của r trừ đi g.

Xem thêm: Echo La Gì Trong Siêu Âm - Khối Echo Trong Buồng Trứng Có Nguy Hiểm Không

The important point is that, in any such model, for a given variance of such shocks, the equilibrium level of wealth inequality will be a steeply rising function of r minus g.