Phương Sai Tiếng Anh Là Gì

  -  
Below are sample sentences containing the word "phương sai" from the Vietnamese - English. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "phương sai", or refer to the context using the word "phương thơm sai" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Phương sai tiếng anh là gì


1. Vậy kia chính là pmùi hương sai của trái lê.

So that's how much variation there would be.

2. Pmùi hương sai giá cả hàng: Phương thơm sai giá chỉ bán sản phẩm cho biết sự khác hoàn toàn trong tổng doanh thu gây ra bằng phương pháp tính giá bán không giống với mức giá dự con kiến hoặc giá tiêu chuẩn chỉnh.

Sales Price Variance: The sales price variance reveals the difference in total revenue caused by charging a different selling price from the planned or standard price.

3. Đó là bài toán chúng phân tích và lý giải phần nào quý hiếm phương thơm sai trong tài liệu.

That they explain some of the variation in the data.

4. Để tính được tổng pmùi hương sai là bao nhiêu, ta vẽ con đường giá trị vừa phải.

To figure out how much variation there is, I draw the mean.

5. Để gọi phương sai, thứ 1 họ đề nghị đọc quý hiếm vừa đủ là gì?

Well lớn understvà how much variation there is, first I've sầu got khổng lồ find out, sort of what's the average value?

6. Và quý hiếm phương thơm sai đã mang lại ta biết, khoảng cách vừa đủ của các con số tới quý giá kia.

Xem thêm: Giải Mã Giấc Mơ Cháy Nhà, Cháy Nổ Đánh Lô Đề Con Gì? Là Điềm

And then variation tells me, how far are things, on average, from that value?

7. Phương sai còn lại, 25%, là vì ảnh hưởng môi trường thiên nhiên ko được share giữa những thành viên vào gia đình.

The remaining variance, 25 percent, was due khổng lồ environmental influences not shared between family members.

8. Trong thực hiện thông dụng phương sai ăn hại được thể hiện bằng văn bản U hoặc chữ A - thường là vào ngoặc đối kháng (A).

In comtháng use adverse variance is denoted by the letter U or the letter A - usually in parentheses (A).

9. Tính toán pmùi hương sai bắt buộc luôn luôn được xem bằng phương pháp rước số chi phí dự con kiến hoặc chi phí với trừ đi quý giá thực tiễn / dự báo.

Variance calculation should always be calculated by taking the planned or budgeted amount và subtracting the actual/forecasted value.

10. Pmùi hương pháp rước chủng loại lại Jackknife được áp dụng mang lại dữ liệu phân giỏ nhằm tính toán thù phương thơm sai chủng loại của Phần Trăm xác suất đổi khác cho 1 chỉ số.

Jackknife resampling is applied khổng lồ bucketed data to calculate the sample variance of the percent change of a metric.

11. Điểm cốt tử sẽ là, mô hình dạng này, phương thơm sai của những cú sốc như vậy, nấc cân đối của chênh lệch giàu nghèo sẽ là một trong hàn dốc tăng của r trừ đi g.

Xem thêm: Echo La Gì Trong Siêu Âm - Khối Echo Trong Buồng Trứng Có Nguy Hiểm Không

The important point is that, in any such mã sản phẩm, for a given variance of such shocks, the equilibrium level of wealth inechất lượng will be a steeply rising function of r minus g.