Văn địa anh là khối gì

  -  
*

Mã trường: DHS
*
0234.3619.777
TT Mã Môn xét tuyển chọn Ngành DHS tuyển sinh
1A00Toán thù, Lý, Hóa Sư phạm Toán học Sư phạm Tân oán huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học tập đào tạo và huấn luyện bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện bằng tiếng Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Khoa học tự nhiên Sư phạm Công nghệ Hệ thống biết tin Vật lý tiên tiến và phát triển Cmùi hương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
2A01Toán, Lý. Anh Sư phạm Tân oán học Sư phạm Toán đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Tin học tập Sư phạm Tin học tập huấn luyện và giảng dạy bởi giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh Hệ thống báo cáo Vật lý tiên tiến và phát triển Chương thơm trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
3A09Toán, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí
4B00Tân oán, Hóa, Sinh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập đào tạo và huấn luyện bởi giờ Anh Sư phạm Sinc học tập Sư phạm Sinc học tập đào tạo và giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Khoa học tập tự nhiên và thoải mái Sư phạm Công nghệ Tâm lý học tập giáo dục
5B02Tân oán, Sinh, Địa Sư phạm Sinh học Sư phạm Sinh học tập đào tạo và giảng dạy bởi giờ Anh
6B04Toán thù, Sinc, GDCD Sư phạm Sinh học
7C00Văn uống, Sử, Địa Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử Sư phạm Địa lí Giáo dục đào tạo Tiểu học tập giáo dục và đào tạo Tiểu học tập huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh giáo dục và đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục đào tạo quy định Giáo dục Công dân Giáo dục QPhường - AN Quản lý giáo dục Tâm lý học giáo dục
8C19Văn uống, Sử, GDCD Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Lịch sử giáo dục và đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý giáo dục và đào tạo luật pháp giáo dục và đào tạo Công dân Giáo dục đào tạo QP - AN Quản lý giáo dục
9C20Vnạp năng lượng, Địa, GDCD Sư phạm Địa lí Giáo dục đào tạo Chính trị Sư phạm Lịch sử-Địa lý Giáo dục lao lý Giáo dục đào tạo Công dân Giáo dục QP. - AN Quản lý giáo dục Tâm lý học giáo dục
10D01Văn uống, Toán, Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học huấn luyện bằng tiếng Anh Sư phạm Ngữ văn Giáo dục đào tạo Tiểu học giáo dục và đào tạo Tiểu học huấn luyện và giảng dạy bằng giờ đồng hồ Anh Tâm lý học giáo dục
11D07Toán, Hóa, Anh Sư phạm Tân oán học Sư phạm Toán đào tạo và huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh Sư phạm Hóa học Sư phạm Hóa học tập đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh Hệ thống báo cáo Vật lý tiên tiến Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
12D08Toán, Sinc, Anh Sư phạm Sinc học giảng dạy bằng giờ Anh giáo dục và đào tạo Tiểu học tập giáo dục và đào tạo Tiểu học tập đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh
13D10Toán thù, Địa, Anh Giáo dục Tiểu học Giáo dục đào tạo Tiểu học tập đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh
14D14Vnạp năng lượng, Sử, Anh Sư phạm Lịch sử
15D15Vnạp năng lượng, Địa, Anh Sư phạm Địa lí
16D24Toán, Hóa, Pháp Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
17D29Tân oán, Lý, Pháp Chương trình Kỹ sư Quốc gia Pháp
18D66Văn, GDCD, Anh Sư phạm Ngữ văn Giáo dục Chính trị giáo dục và đào tạo quy định giáo dục và đào tạo Công dân Giáo dục QP - AN Quản lý giáo dục
19D78Vnạp năng lượng, KHXH, Anh Sư phạm Lịch sử Sư phạm Lịch sử-Địa lý
20D90Toán thù, KHTN, Anh Sư phạm Toán thù học Sư phạm Toán thù huấn luyện bằng giờ Anh Sư phạm Tin học Sư phạm Tin học huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh Sư phạm Vật lý Sư phạm Vật lý huấn luyện và giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Hóa học tập Sư phạm Hóa học tập huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh Sư phạm Sinch học tập Sư phạm Sinh học tập giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh Sư phạm Khoa học tập tự nhiên và thoải mái Sư phạm Công nghệ Hệ thống thông báo Vật lý tiên tiến
21M00Văn uống, Toán, Năng khiếu
22M01Văn uống, NK1 (hát từ chọn), NK2 (đề cập cthị trấn theo tranh) Giáo dục Mầm non
23M09Tân oán, NK1 (hát từ chọn), NK2 (nói chuyện theo tranh) Giáo dục Mầm non
24M11Vnạp năng lượng, Anh, Năng khiếu
25N00Văn uống, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
26N01Toán thù, NK1 (Cao độ - tiết tấu), NK2 (hát/nhạc cụ) Sư phạm Âm nhạc
27A02Toán thù, Lý, Sinhx
28A03Toán thù, Lý, Sửx
29A04Toán, Lý, Địax
30A05Toán thù, Hóa, Sửx
31A06Toán, Hóa, Địax
32A07Toán, Sử, Địax
33A08Tân oán, Sử, GDCDx
34A10Toán, Lý, GDCDx
35A11Toán thù, Hóa, GDCDx
36A12Toán thù, KHTN, KHXHx
37A14Toán, KHTN, Địax
38A15Toán, KHTN, Địax
39A16Toán thù, KHTN, Vănx
40A17Toán, Lý, KHXHx
41A18Tân oán, Hoá học, KHXHx
42B01Toán thù, Sinh, Sửx
43B03Toán, Sinch, Vănx
44B05Toán thù, Sinh, KHXHx
45B08Tân oán, Sinh, Anhx
46C01Văn uống, Toán, Lýx
47C02Văn uống, Tân oán, Hóax
48C03Văn, Tân oán, Sửx
49C04Văn, Toán thù, Địax
50C05Văn uống, Lý, Hóax
51C06Vnạp năng lượng, Lý, Sinhx
52C07Vnạp năng lượng, Lý, Sửx
53C08Vnạp năng lượng, Hóa, Sinhx
54C09Văn, Lý, Địax
55C10Văn uống, Hóa, Sửx
56C12Văn uống, Sinc, Sửx
57C13Vnạp năng lượng, Sinh, Địax
58C14Vnạp năng lượng, Tân oán, GDCDx
59C15Văn uống, Tân oán, Giáo dục đào tạo côngx
60C16Vnạp năng lượng, Lý, GDCDx
61C17Văn, Hóa, GDCDx
62D02Vnạp năng lượng, Toán, Ngax
63D03Văn, Tân oán, Phápx
64D04Vnạp năng lượng, Toán thù, Trungx
65D05Vnạp năng lượng, Toán thù, Đứcx
66D06Văn uống, Toán, Nhậtx
67D09Toán thù, Sử, Anhx
68D11Văn uống, Lý, Anhx
69D12Văn, Hóa, Anhx
70D13Vnạp năng lượng, Sinc, Anhx
71D16Toán thù, Địa, Đứcx
72D17Toán, Địa, Ngax
73D18Toán, Địa, Nhậtx
74D19Tân oán, Địa, Phápx
75D20Toán, Địa, Trungx
76D21Toán, Hóa, Đứcx
77D22Tân oán, Hóa, Ngax
78D23Tân oán, Hóa, Nhậtx
79D25Tân oán, Hóa, Trungx
80D26Toán thù, Lý, Đứcx
81D27Toán thù, Lý, Ngax
82D28Tân oán, Lý, Nhậtx
83D30Tân oán, Lý, Trungx
84D31Toán, Sinc, Đứcx
85D32Toán, Sinc, Ngax
86D33Tân oán, Sinch, Nhậtx
87D34Toán thù, Sinh, Phápx
88D35Tân oán, Sinc, Trungx
89D41Văn uống, Địa, Đứcx
90D42Vnạp năng lượng, Địa, Ngax
91D43Văn uống, Địa, Nhậtx
92D44Văn uống, Địa, Phápx
93D45Văn, Địa, Trungx
94D52Văn, Lý, Ngax
95D54Văn uống, Lý, Phápx
96D55Văn uống, Lý, Trungx
97D61Văn, Sử, Đứcx
98D62Văn uống, Sử, Ngax
99D63Vnạp năng lượng, Sử, Nhậtx
100D64Vnạp năng lượng, Sử, Phápx
101D65Văn, Sử, Trungx
102D68Văn uống, GDCD, Ngax
103D69Văn, GDCD, Nhậtx
104D70Vnạp năng lượng, GDCD, Phápx
105D72Văn uống, KHTN, Anhx
106D73Vnạp năng lượng, KHTN, Đứcx
107D74Văn uống, KHTN, Ngax
108D75Văn, KHTN, Nhậtx
109D76Văn, KHTN, Phápx
110D77Văn, KHTN, Trungx
111D79Vnạp năng lượng, KHXH, Đứcx
112D80Vnạp năng lượng, KHXH, Ngax
113D81Vnạp năng lượng, KHXH, Nhậtx
114D82Vnạp năng lượng, KHXH, Phápx
115D83Văn uống, KHXH, Trungx
116D84Toán, GDCD, Anhx
117D85Tân oán, GDCD, Đứcx
118D86Toán thù, GDCD, Ngax
119D87Tân oán, GDCD, Phápx
120D88Tân oán, GDCD, Nhậtx
121D91Toán, KHTN, Phápx
122D92Toán, KHTN, Đứcx
123D93Toán, KHTN, Ngax
124D94Toán thù, KHTN, Nhậtx
125D95Toán thù, KHTN, Trungx
126D96Toán thù, KHXH, Anhx
127D97Toán thù, KHXH, Anhx
128D98Toán thù, KHXH, Đứcx
129D99Toán, KHXH, Ngax
130H00Vnạp năng lượng, Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu Vẽ Nghệ thuật 2x
131H01Toán, Văn uống, Vẽx
132H02Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màux
133H03Toán thù, KHTN, Vẽ Năng khiếux
134H04Tân oán, Anh, Vẽ Năng khiếux
135H05Văn uống, KHXH, Vẽ Năng khiếux
136H06Vnạp năng lượng, Anh,Vẽ mỹ thuậtx
137H07Tân oán, Hình họa, Trang tríx
138H08Văn uống, Sử, Vẽ mỹ thuậtx
139K01Toán thù, Anh, Tin họcx
140M02Toán thù, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
141M03Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu 1, Năng khiếu 2x
142M04Toán thù, Đọc kể diễn cảm, Hát – Múax
143M10Toán thù, Anh, NK1x
144M13Toán, Sinh, Năng khiếux
145M14Văn, Năng khiếu báo chí, Toánx
146M15Văn uống, Năng năng khiếu báo mạng, Anhx
147M16Văn, Năng khiếu báo chí, Lýx
148M17Vnạp năng lượng, Năng khiếu báo chí, Sửx
149M18Văn, Năng khiếu Hình ảnh báo chí, Toánx
150M19Văn uống, Năng năng khiếu Ảnh báo chí, Anhx
151M20Văn, Năng khiếu Hình ảnh báo chí, Lýx
152M21Vnạp năng lượng, Năng năng khiếu Ảnh báo chí, Sửx
153M22Văn, Năng khiếu tảo phlặng tivi, Toánx
154M23Vnạp năng lượng, Năng khiếu tảo phim tivi, Anhx
155M24Văn, Năng năng khiếu tảo phim truyền họa, Lýx
156M25Văn uống, Năng năng khiếu con quay phim tivi, Sửx
157N02Vnạp năng lượng, Ký xướng âm, Hát hoặc trình diễn nhạc cụx
158N03Văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônx
159N04Văn uống, Năng khiếu thể hiện, Năng khiếux
160N05Văn uống, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếux
161N06Văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônx
162N07Vnạp năng lượng, Ghi âm- xướng âm, chuyên mônx
163N08Văn uống , Hòa tkhô cứng, Phát triển chủ thể với phổ thơx
164N09Vnạp năng lượng, Hòa tkhô hanh, Bốc thăm đề- chỉ huy tại chỗx
165R00Vnạp năng lượng, Sử, Năng khiếu báo chíx
166R01Văn uống, Địa, Năng năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
167R02Văn, Toán thù, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
168R03Vnạp năng lượng, Anh, Năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtx
169R04Văn uống, Năng khiếu Biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, Năng năng khiếu Kiến thức văn hóa – xã hội – nghệ thuậtx
170R05Văn, Anh, Năng năng khiếu kỹ năng và kiến thức truyền thôngx
171S00Văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng năng khiếu SKĐA 2x
172S01Toán thù, Năng khiếu 1, Năng năng khiếu 2x
173T00Toán, Sinh, Năng năng khiếu TDTTx
174T01Toán, Vnạp năng lượng, Năng khiếu TDTTx
175T02Văn uống, Sinch, Năng khiếu TDTTx
176T03Vnạp năng lượng, Địa, Năng khiếu TDTTx
177T04Tân oán, Lý, Năng năng khiếu TDTTx
178T05Văn uống, GDCD, Năng kiếux
179V00Toán thù, Lý, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
180V01Toán thù, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtx
181V02Vẽ MT, Toán, Anhx
182V03Vẽ MT, Toán thù, Hóax
183V04Vnạp năng lượng, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
184V05Văn, Lý, Vẽ mỹ thuậtx
185V06Toán thù, Địa, Vẽ mỹ thuậtx
186V07Tân oán, Đức, Vẽ mỹ thuậtx
187V08Toán thù, Nga, Vẽ mỹ thuậtx
188V09Toán, Nhật, Vẽ mỹ thuậtx
189V10Toán thù, Pháp, Vẽ mỹ thuậtx
190V11Toán thù, Trung, Vẽ mỹ thuậtx
(Tổ thích hợp môn tất cả lốt x, tổng phù hợp tự thanhnien.vn với lotobamien.comso.vn)